Calories in Sacla Italia Olive & Tomato Stir Through