Calories in Boy Bawang Corn Cornick Garlic 90g Boy Bawang Cornick Garlic Flavoured Chips