Calories in Rice Cracker

Calories in Rice Cracker (plain)